Regulamin

Polish Aquascaping Contest 2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu i administratorem danych osobowych jest:
  • Elite Expo Zbigniew Joniec, z siedzibą w Łodzi, przy ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2, NIP: 627 257 62 72
  • peHa:68 – Wnuk Cichocki Sp. J., Ogrodowa 39/41 lok. P1, 00-873 Warszawa, NIP: 527 267 40 40.
 2. Warunki udziału w konkursie określa niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem).
 3. Uczestnikiem konkursu (dalej zwanym Uczestnikiem) może być pełnoletnia osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w Regulaminie i akceptująca go lub osoba niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego.
 4. Konkurs odbywa się na stronie internetowej https://aquascapingcontest.pl.
 5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją regulaminu.
 6. Czas trwania konkurs:
  • rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń: 01.06.2021 r.
  • zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 31.08.2021 r., godzina 23:59.
  • ogłoszenie wyników: 01.10.2021 r.

UCZESTNIK KONKURSU

 1. Konkursy przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (na chwilę dokonywania zgłoszenia w konkursie) oraz osób niepełnoletnich za zgodą opiekuna prawnego, osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą̨ być małżonkowie, rodzina i pracownicy Organizatora oraz partnerów.
 3. Zamieszczając pracę konkursową Uczestnik przystępuje do Konkursu oraz oświadcza, że jest autorem pracy konkursowej.
 4. Osoba, która dokonała zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem konkursu.

UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w wybranych kategoriach, tj. kategoria ClassicNano lub Extra oraz przesłanie zdjęcia pracy poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora https://aquascapingcontest.pl.
 2. Zdjęcie pracy konkursowej powinno być wykonane z frontu. Przesłany plik powinien być w możliwie jak największej rozdzielczości oraz nie przekraczać 5MB.
 3. Każdy Uczestnik, który wypełni formularz zgłoszeniowy, spełni wymagania regulaminu i prześle swoją pracę ma szansę wygrać nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do uczestnictwa w konkursie.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić trzy prace konkursowe, po jednej w każdej kategorii.
 5. Przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego z wykonaną pracą konkursową oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich oraz majątkowych na organizatora konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia oraz zgodę na wykorzystywanie przesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji.
 6. Organizator ma prawo usunąć prace konkursowe, które zawierać́ będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia Regulaminu.

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. Prawo do oceny prac konkursowych przysługuje wyłącznie powołanej kapitule konkursowej.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane przez organizatora , w terminie do 30 dni od daty zakończenia przyjmowania prac konkursowych, tj. od 30.09.2021
 3. Zwycięskie prace konkursowe wraz z imieniem i nazwiskiem autora oraz informacją o przyznanej nagrodzie zostaną̨ opublikowane na stronie internetowej konkursu https://aquascapingcontest.pl oraz w mediach społecznościowych profilu Facebook https://www.facebook.com/PolishAquascapingContest po ogłoszeniu wyników konkursu.
 4. Jury spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac konkursowych wybierze trzy w każdej kategorii: ClassicNano oraz Extra.
 5. Prace laureatów konkursu zostaną zamieszczone w jesiennym wydaniu magazynu Pets Style, a także na stronie https://www.pets-style.pl.

PUBLIKACJA ZGŁOSZEŃ

 1. Zgłoszone prace w kategoriach Nano i Extra będą publikowane na stronie https://aquascapingcontest.pl po weryfikacji zgłoszenia, jeśli akwarium nie bierze udziału w konkursie IAPLC.
 2. Zdjęcia akwariów zgłoszonych do konkursu IAPLC będą opublikowane po ogłoszeniu wyników konkursu IAPLC.
 3. Zdjęcia akwariów w kategorii Classic zostaną opublikowane wraz z ogłoszeniem wyników konkursu Polish Aquascaping Contest.

ZASADY SĘDZIOWANIA

 1. Każdy juror ułoży własny ranking prac w każdej z kategorii, przypisując miejsce pierwsze najlepszej pracy.
 2. Suma miejsc wszystkich sędziów dla danej pracy określi liczbę punktów Uczestnika konkursu.
 3. Ranking końcowy każdej z kategorii wyłoni laureata. Będzie to osoba, która otrzymała najmniejszą liczbę punktów.
 4. W przypadku takiej samej liczby punktów dla dwóch prac jury zdecyduje o ostatecznej kolejności.

NAGRODY

 1. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w konkursie.
 2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę̨, ani na usługi.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo przeniesienia odbioru nagrody na osobę trzecią.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia przysługującej mu nagrody.
 5. Warunkiem odebrania nagrody przez laureata konkursu jest przesłanie wiadomości, drogą mailową na adres organizatora: biuro@peha68.pl, z danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, numer telefonu oraz z oświadczeniem, że Uczestnik spełnia warunki Regulaminu.
 6. Nieprzesłanie przez laureata konkursu wiadomości, o której mowa w poprzednim punkcie, powoduje utratę̨ prawa do nagrody. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi niespełniającemu warunków Regulaminu.
 7. Laureat zobowiązuje się do podania danych osobowych potrzebnych do wysyłki w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 8. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody Laureatowi konkursu w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.
 9. Adres odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania nagród.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania, podania nieprawdziwych lub niedokładnych danych przez Uczestnika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są̨ sprzeczne z prawem i/lub Regulaminem oraz Uczestników, co do których Organizator będzie miał uzasadnione wątpliwości.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia w Konkursie Uczestników, którzy podejmują działania mające znamiona oszustwa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Elite Expo Zbigniew Joniec oraz peHa:68 – Wnuk Cichocki Sp. J informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Elite Expo Zbigniew Joniec oraz peHa:68 – Wnuk Cichocki Sp. J mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie Elite Expo Zbigniew Joniec w Łodzi, przy ul. św. Franciszka z Asyżu 69/2 oraz peHa:68 – Wnuk Cichocki Sp. J., Ogrodowa 39/41 lok. P1, 00-873 Warszawa.
 2. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: biuro(at)peha68.pl
 3. Elite Expo Zbigniew Joniec oraz peHa:68 – Wnuk Cichocki Sp. J. informują o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.
 4. Elite Expo Zbigniew Joniec oraz peHa:68 – Wnuk Cichocki Sp. J informują, że przetwarza dane osobowe uczestników konkursu i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO w celu opisanym w niniejszy Regulaminie. Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana. Nie udzielenie zgody lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości brania udziału w konkursie lub otrzymania nagrody.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy konkursu.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż trzy lat od momentu ich pozyskania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie.
Biorę udział!